วันที่   25   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  60  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับ สพม.33  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง