วันที่   13   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมหัวหน้ากลุ่มศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา  100  นายดนัย คำผุย
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขนาดเล็ก  14  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์