วันที่   18   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับ สพม.33  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   -  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ (จัดแบบตัว U สองแถว)  50  นายกฤษฎา สอนบุญทอง