วันที่   27   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับ สพม.33  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565  21  นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference  10  นางสาวแก้วตา ปัญญายงค์