วันที่   30   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับ สพม.33  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง