วันที่   14   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ (ขอใช้ห้องประชุม)  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์