วันที่   15   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเลื่อนผอ.เชี่ยวชาญ  25  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี