วันที่   4   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2563  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์