วันที่   29   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - เตรียมเอกสารเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20  นางปาณิศา นิเลิศรัมย์